Vijesti

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika

U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ Grada Gračanica u 2019. godini i na osnovu Sporazuma o saradnji broj 02-24-02309-2019 od 02.07.2019. godine o prihvatanju saradnje sa „MAID“ Sarajevo kojim su osigurana donatorska sredstva od strane Humanitarne organizacije „MAID“ 40 %, Grad Gračanica 40 % i vlastitog učešća korisnika 20 %, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području Grada Gračanica, Gradonačelnik Grada Gračanica raspisuje:

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa

dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

 Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu Grada Gračanica i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Grada Gračanica sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“, a rok za podnošenje zahtjeva je 21 dan, od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja Grada Gračanica (Radio Gračanica), web stranici Grada Gračanica , te na oglasnoj ploči Grada Gračanica.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije Grada Gračanica, ili na broj telefona 035/700 857 svakim radnim danom od 08:00-15:00 sati.

EON

Javni poziv ostaje otvoren do 30.07. 2019.  godine do 15:00 sati.

 Prijave sa pratećom dokumentacijom se dostavljaju do navedenog datuma lično na protokol Grada Gračanica  ili putem pošte na adresu:

Grad Gračanica,

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije,

Mula Mustafe Bašeskije broj 1, 75320 Gračanica 

sa naznakom:

 „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA DODJELU PLASTENIKA OD 100 m2SA  DODATNOM OPREMOM PUTEM SUFINANSIRANJA U PROJEKTU“ NE OTVARAJ

 Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Izvor:  https://gracanica.gov.ba/javni-poziv-za-predaju-zahtjeva-za-dodjelu-plastenika-3/

 

Slični postovi

Back to top button