Događaji

JAVNI KONKURS za izbor upravitelja stambenih zgrada kolektivnog stanovanja na području grada Gračanica

Na osnovu člana 14. Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja (“Službeni glasnik Općine Gračanica”, broj: 06/18 i 02/20), Komisija za provođenje postupka izbora upravitelja stambenih zgrada kolektivnog stanovanja na području grada Gračanica, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor upravitelja stambenih zgrada kolektivnog stanovanja na području grada Gračanica

 

USLOVI KONKURSA:

 

 1. OPĆI USLOVI KONKURSA

Za dobijanje odobrenja za vršenje poslova upravitelja, odnosno za posjedovanje potrebnog rješenja, upravitelj mora da ispunjava sljedeće opće uslove propisane Pravilnikom o uslovima za obavljanje poslova upravitelja:

 1. Da je pravno lice registrovano kod nadležnog suda za obavljanje sljedećih djelatnosti prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 (“Službeni glasnik BiH”, broj 47/10):
 2. 32 upravljanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora,
 3. 10 pomoćne djelatnosti upravljanja zgradama.
 4. Da je fizičko lice – obrtnik registrovan kod nadležnog organa uprave za obavljanje sljedećih djelatnosti:
 5. upravljanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora,
 6. pomoćne djelatnosti upravljanja zgradama,
 7. da ima najmanje SSS-III stepen.

 

 1. POSEBNI USLOVI KONKURSA

Za dobijanje odobrenja za vršenje poslova upravitelja, odnosno za posjedovanje potrebnog rješenja, upravitelj mora da ispunjava sljedeće posebne uslove propisane Pravilnikom o uslovima za obavljanje poslova upravitelja:

 1. Posebni uslovi koje mora ispunjavati pravno lice za obavljanje poslova upravitelja:
 2. da u bilansu stanja i uspjeha za prethodnu godinu nema iskazan gubitak iznad visine kapitala,
 3. da posjeduje softverski program za upravljanje zajedničkim dijelovima zgrade, koji obezbjeđuje provođenje
 4. da ispunjava obaveze utvrđene Zakonom o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja  zgrade (“Službene novune TK”, broj: 14/15) i podzakonskih akata donesenih na osnovu pomenutog Zakona i osigurava prosljeđivanje podataka i izvještaja u evidenciju Općine i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice,
 5. da je vlasnik opreme (računar, telefon i motorno vozilo),
 6. da ima minimalan broj zaposlenog tehničkog osoblja u skladu sa Uredbom o uslovima koje  preduzeće,  odnosno  drugo  pravno  lice,  dužno  da  ispunjava  u  pogledu  broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH” broj:15/98) i drugim propisima iz oblasti zapošljavanja i to:
 • stalno zaposleno tehničko osoblje ili
 • osoblje zaposleno na osnovu ugovora o radu za potrebne faze radova.
 1. da nije predmet stečajnog postupka, postupka likvidacije i da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini,
 2. da je  ispunio  obaveze  plaćanja  direktnih  i  indirektnih  poreza,  u  skladu  s  važećim propisima u Bosni i Hercegovini,
 3. da Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice nije  utvrdilo  nedostatak  sredstava  etažnih  vlasnika  na  transakcijskom računu upravitelja,
 4. da nijedan zaposlenik upravitelja nije izabrani predstavnik etažnih vlasnika.
 5. Posebni uslovi koje mora ispunjavati fizičko lice – obrtnik za obavljanje poslova upravitelja:
 6. da u godišnoj prijavi prihoda i rashoda za djelatnost nije iskazan gubitak,
 7. da posjeduje softverski program za upravljanje zajedničkim dijelovima zgrade, koji obezbjeđuje provođenje obaveza utvrđenih Zakonom i podzakonskih akata donesenih na osnovu Zakona i osigurava prosljeđivanje podataka i izvještaja u, evidenciju Općine i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice,
 8. da je vlasnik opreme (računar, telefon i motorno vozilo),
 9. da za radove iz člana 29. Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja  zgrade, koje ne može obavljati sam upravitelj ima potpisane ugovore sa podizvođačem koji je registrovan za obavljanje te djelatnosti.
 10. da je ispunio obaveze plaćanja direktnih i indirektnih poreza, u skladu s važećim propisima u Bosni i  Hercegovini,
 11. da nije zaposlenik upravitelja, pravnog lica, kome je Općina donijela rješenje za obavljanje poslova upravtelja,
 12. da nije bio odgovorno lice upravitelja, kome je Općina donijela rješenje o ukidanju rješenja za obavljanje poslova,
 13. da nije bio odgovorno lice upravitelja kod kojeg je Općina utvrdila nedostatak novčanih sredstava etažnih vlasnika na transakcijskom računu.

 

DOKUMENTACIJA KOJU TREBA PRILOŽITI :

Lica koja se prijavljuju na konkurs dužna su, kao dokaz da ispunjavaju uslove predviđene ovim pravilnikom, uz prijavu priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

 1. Za pravna lica – Aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od 3 mjeseca),
 2. Za fizička lica – Rješenje o registrovanoj djelatnosti,
 3. Izjavu ovjerenu  kod  nadležnog organa  da  posjeduje  softverski  program  za upravljanje zgradama i vođenje evidencije o zgradama, etažnim vlasnicima, o vođenju knjigovodstvene evidencije  u  funkciji  održavanja  zajedničkih  dijelova  i  uređaja  zgrade  i  upravljanja zgradom, praćenju prihoda na računu zgrade i praćenje utroška sredstava sa računa zgrade.
 4. Uvjerenje o poreznoj registraciji,
 5. Uvjerenje o registarciji u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza,
 6. Uvjerenje o izmirenju javnih prihoda po osnovu direktnih poreza (ne starije od 1 mjesec),
 7. Uvjerenje o izmirenju javnih prihoda po osnovu indirektnih poreza (ne starije od 1 mjesec),
 8. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak (ne starije od 1 mjesec),
 9. Potvrda od poslovne banke kod koje kandidat ima otvoren glavni transakcijski račun da isti nije bio blokiran u zadnjih 12 mjeseci,
 10. Izjavu da je saglasan obavljati poslove prinudnog upravitelja nakon dobijanja rješenja, ovjerenu kod nadležnog organa.

Kandidati su dužni dostaviti prijavu na javni konkurs. Prijava nije propisana na obrascu, istu sastavljaju kandidati i mora sadržavati osnovne podatke o kandidatu, naznaku da je riječ o prijavi sa nazivom javnog konkursa i mora biti uredno potpisana i ovjerena. Ukoliko kandidat dostavi dokumentaciju bez prijave, smatrat će se da je kandidat dostavio nepotpunu dokumentaciju.

Prijave na javni konkurs sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično ili poštom, na adresu:

GRAD GRAČANICA

Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove

Bašeskijina broj 1, 75320 Gračanica

sa naznakom

“ZA KONKURSNU KOMISIJU, NE OTVARAJ”

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati i iste će biti odbačene.

O rezultatima konkursa prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 (trideset) dana od dana zatvaranja istog.

 

Gračanica, 17.09.2020. godine                                                                 

                                                                                                                                          Konkursna komisija

Slični postovi

Back to top button