Događaji

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama i fondacijama za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati/sufinansirati iz budžeta grada Gračanica za 2021. godinu.

Na osnovu člana 3. Odluke o kriterijumima, načinu odabira projekata navladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik općine Gračanica broj: 4/017) i člana 10. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gračanica u skladu sa Zakonom o Gradu Gračanica („Službeni glasnik Grada Gračanica“ br:1/19) Gradonačelnik objavljuje:

      J A V N I  P O Z I V

      organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama i fondacijama za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati/sufinansirati iz budžeta grada Gračanica za 2021. godinu.

 

Grad Gračanica poziva sve organizacije civilnog društva (OCD), nevladine organizacije (NVO) sa područja Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima grada Gračanica iz sljedećih prioritetnih oblasti:

        A)Za prijedloge projekata udruženja građana:

         1.Zaštita okoliša
2.Žensko poduzetništvo

         3.Kultura i umjetnost

         4.Ranjive grupe

 

  1. B) Za prijedloge projekata omladinskih udruženja:
  1. Zaštita okoliša
  2. Edukacija mladih
  3. Kultura i umjetnost
  4. Društveni život
  5. Poduzetništvo mladih

Iznos za odobrene projekte udruženja građana, nevladinih organizacija je 25.000,00KM za odobrene projekte omladinskih udruženja 15.000,00KM a maksimalan iznos po projektu je 2.500,00KM. Gradska uprava zadržava pravo da ne dodjeli sva raspoloživa sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterije. Izabrani projekti  moraju  da se provedu do kraja 2021.god. Dužina trajanja svakog projekta treba biti minimalno 5 dana, a maksimalno 5 mjeseci.

Jedan aplikant može aplicirati sa više projekata, od kojih samo jedan može dobiti odobrenje za finansiranje/sufinansiranje.

Odabir projekata vršit će Komisija koju imenuje Gradonačelnik.

 

PRAVO UČEŠĆA :

Učešće u ovom Javnom pozivu je otvoreno , na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane  organizacije civilnog društva (OCD) i nevladine organizacije (NVO) u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Prijedlozi projekata svih udruženja građana i fondacija koja nisu dostavila finansijski izvještaj o realizaciji projekata u prethodnim godinama, a za koje im je Grad Gračanica  dodijelio sredstva, neće se razmatrati.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 23.04.2021.god. na službenoj web stranici Grada Gračanica www.gracanica.gov.ba ili lično preuzimanjem na Šalter Sali Grada Gračanica (info pultu).

Pitanja u vezi sa Javnim pozivom mogu se postaviti putem e-mail adrese javnipoziv@gracanica.gov.ba sa naznakom za Javni poziv.

 

PREDAJA APLIKACIJA

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) mora se dostaviti u jednom (1) primjerku za svaki kandidirani projekat u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedeljak-petak) u periodu od 08,00 do 15,00 sati, na sljedeću adresu;

 

                                                    Grad Gračanica

                                      Služba za upravu, društvene djelatnosti,

                                boračko invalidsku zaštitu i zajedničke  poslove

                                       Ul. Mula Mustafe Bašeskije broj 1

                                                    75320 Gračanica

 

sa obaveznom naznakom;

„Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati/sufinansirati iz budžeta Grada Gračanica za 2021. godinu“. (obavezno navesti prioritetnu oblast na koju se aplicira)

 

Elektronska kopija mora minimalno sadržati obaveznu projektnu dokumentaciju, projektni prijedlog, pregled budžeta, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti promocije.

Javni poziv je otvoren 21 dan, a rok za predaju aplikacija je 13.05.2021.god.. do 15:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnositelja projekta, puni naziv projekta i navod „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja“. O primljenoj pošiljci u Gradskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni. bit će obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta, u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Rezultati će biti objavljeni na web stranici Grada Gračanica, kao i na oglasnoj ploči Gradske uprave.

Više pronađite na web stranici Grad Gračanica

Slični postovi

Back to top button