Vijesti

JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne pomoći Grada Gračanica za refundiranje dijela troškova nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Pozivaju se zakonski zastupnici (roditelji, staratelji) djece i omladine oboljele od od dijabetesa melitusa (tip1) a koji imaju prebivalište na području grada Gračanica, da se prijave na ovaj javni poziv, kako bi ostvarili pravo na refundiranje dijela troškova nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi.

 

II PRAVO UČEŠĆA

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti zakonski zastupnici (roditelji, staratelji) djece i omladine do navršenih 18 godina koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 

EON
  1. da imaju prebivalište na području grada Gračanica.
  2. Da nisu stariji od 18. godina
  3. da imaju dijagnostikovano oboljenje dijabetes mellitus tip 1 (Diabetes Mellitus Juvenilis) od strane nadležnog ljekara.

 

III PRIJAVA NA JAVNI POZIV I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev za odobravanje sredstava podnosioci su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija),
  • Dokaz o prebivalištu na području grada Gračanica -PBA-3 obrazac (fotokopija)
  • Posljednji nalaz nadležnog ljekara (endokrinologa, kliničkog pedijatra ili kliničkog interniste) sa dijagnozom dijabetes mellitus tip 1 (fotokopija),
  • Dokaz o ostvarenom pravu i iznosu sredstava za nabavku senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi putem Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona -za osobe koje ostvaruju ovo pravo (fotokopija).

 

Svi traženi dokumenti moraju biti priloženi u orginalu ili ovjerenoj kopiji, a nadležna gradska služba će ovjeru dokumenata vršiti bez naplate admnistrativne takse.

 

IV POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za refundiranje dijela troškova nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi, provodi Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove, u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 2/98 i 48/99).

 

V NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno na protokol Gradske uprave ili putem pošte na adresu:

 

 

GRAD GRAČANICA

Služba za upravu, društvene djelatnosti,

boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove

Bašeskijina br. 1

75320 Gračanica

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana, a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 22.12.2021.godine.

Obrazac zahtjeva se može preuzeti na web stranici Grada Gračanica www.gracanica.gov.ba ili Centru za pružanje usluga građanja (Prijemna kancelarija).

Pravilnik za senzore

Zahtjev za senzore

Slični postovi

Back to top button