Događaji

Javni poziv za dodjelu poticaja za unapređenja kapaciteta privrednih subjekata sa područja grada Gračanica i kreiranje uslova koji umanjuju rizik širenja Covid-19 unutar privrednih subjekata

Na osnovu člana 10. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gračanica u skladu sa Zakonom o Gradu Gračanica (“Službeni glasnik Grada Gračanica”, broj 1/19) i Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija i Općine Gračanica o implementaciji Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja MEG, kojeg u potpunosti podržava i financira Vlada Švicarske, broj: 02-05-02345-1-2018 od 12.07.2018. godine, Gradonačelnik dana 15.09.2020. godine raspisuje,

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTICAJA ZA UNAPREDJENJA KAPACITETA PRIVREDNIH SUBJEKATA SA PODRUČJA GRADA GRAČANICA I KREIRANJE USLOVA KOJI UMANJUJU RIZIK ŠIRENJA COVID 19 UNUTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

 

I PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika (obrta i privrednih društava) grant sredstava (poticaja) sa područja Grada Gračanica.

Naziv poticaja:

“Poticaji za unapređenja kapaciteta privrednih subjekata sa područja Grada Gračanica i kreiranje uslova koji umanjuju rizik širenja COVID 19 unutar privrednih subjekata”

Cilj poticaja:

Smanjenje stope nezaposlenosti  kroz podršku postojećim obrtima/privrednim društvima na području Grada Gračanica i kreirati uslove koji će minimizirati rizik širenja COVID 19 virusa unutar privrednih subjekata.

Ukupan iznos planiranih sredstava za poticaje:  86.418,00KM

Maksimalan mogući iznos finansijskih sredstva po korisniku je podijeljen u više pragova na način koji je pojašnjen u Smjernicama za aplikante.

Pravo sudjelovanja  imaju

  • privredni subjekti registrirani za obavljanje djelatnosti na području Grada Gračanica u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, izuzev privrednih subjekata koji su registrirani kao: domaća radinost, dopunska djelatnost ili sezonski posao, i
  • privrednim subjektima registriranim za obavljanje djelatnosti na području Grada Gračanica u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH.

Trgovine na veliko i malo i priređivači igara na sreću nemaju pravo prijave na ovaj Javni poziv.

Samo ugostiteljske djelatnosti koje se bave pripremom hrane imaju mogućnost prijave na ovaj javni poziv.

 

Kriteriji prihvatljivosti – obavezni kriteriji koje aplikanti i njihove aplikacije moraju zadovoljiti da bi bile razmatrane dat je u Smjernicama za aplikante.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom iz poglavlja IV, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

 

Grad Gračanica

M.M. Bašeskije 1, 75320 Gračanica,

Ne otvarati – po “Poticaji za unapredjenja kapaciteta privrednih subjekata sa područja Grada Gračanica i kreiranje uslova koji umanjuju rizik širenja COVID 19 unutar privrednih subjekata”.

 

Na poleđini koverte obavezno navesti:

  • naziv–ime podnosioca prijave;
  • adresu i kontakt telefon;
  • ovjeriti pečatom obrta/privrednog društva.

 

Prijave se dostavljaju zaključno sa 29.09.2020 godine (Utorak), odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

 

Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni poziv mogu se dobiti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije 3 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, na e-mail adresi: m.hodzic@gracanica.gov.ba.

 

Javni_poziv_2020_gracanica_

obrazac_projekta_2020_

Smjernice_GRANT_SHEMA_Gracanica_2020_

Izjava I-3_2020_

Izjava-I-1_2020_

Izjava-I-2_2020_

Slični postovi

Back to top button