Događaji

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za novčanu podršku u poljoprivredi u 2021. godini

Predmet javnog poziva je raspodjela sredstava iz Budžeta Grada Gračanica za novčanu podršku u poljoprivredi za 2021. godinu.

II

Pravo ucestvovanja u raspodjeli novčanih sredstava imaju pravna i fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata Grada Gračanica, za proizvodnje koje su obavili na području Grada Gračanica, koji su ostvarili pravo na novčanu podršku iz Kantonalnog ili Federalnog budžeta za proizvodnje pod rednim brojem brojem 2.,4.,5.,6.,7.,8. iz tačke III ovog javnog poziva, koji su  izvršili nabavku steonih junica iz inostranstva, odnosno da su članovi udruženja pčelara na području Grada Gračanica.

III

Raspodjela novčanih sredstava će se izvršit prema Programu novčanih podrški u poljoprivredi u 2021. Godini, i to :

 

EON

Redni broj

 

Vrsta podrške

 

Iznos podrške KM/jed.podrške

 

1.

 

Nabavka steonih junica iz uvoza

 

200,00/junica

 

2.

 

Proizvodnja konzumnih jaja

 

0,20/koka

 

3.

 

Uzgoj pčelinjih zajednica

 

5,00/košnica

 

4.

Uzgoj matičnog jata-pilenke teške roditeljske linije  

0,20/kljun

 

5.

Muzna grla u liniji otkupa mlijeka  

60,00/grlo

 

6.

 

Proizvodnja pilećeg mesa

 

0,02/kljun

 

7.

Proizvodnja povrća i jagode u plasteniku  

0,50/m2

 

8.

 

Tov junadi

 

40,00/grlo

IV

Prijava za javni poziv za raspodjelu sredstava mora sadrzavati popunjen obrazac Zahtjeva za novčanu podršku u poljoprivredi za 2021. godinu i, zavisno od vrste podrške, sljedeće priloge:

1) Rješenje sa obračunom novčane podrške iz Budžeta TK (kopija), izdato od Službe za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije Grada Gračanica u 2021. godini za proizvodnju konzumnih jaja, muzna grla u liniji otkupa mlijeka, proizvodnju pilećeg mesa, proizvodnju povrća i/ili jagode u plasteniku,

2) Original ili ovjerena kopija Obavijesti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona sa obračunom novčane podrške za uzgoj matičnog jata-pilenke teške roditeljske linije, tov junadi

3) Spisak članova gradskog udruženja pčelara sa matičnim brojevima korisnika, brojevima računa i brojem košnica za svakog korisnika,

4) a) Račun-otpremnica i fiskalni račun za kupljene junice

  1. b) Izjavu korisnika da će kupljne junice zadržati na vlastitom imanju najmanje godinu dana

V

Zahtjev za novčanu podršku za muzna grla u liniji otkupa mlijeka u ime korisnika podnosi otkupljivač zajedno sa obrascem obračuna razvrstanim po bankama, a za novčanu podršku za  košnice pčela zahtjev u ime korisnika podnosi Udruženje pčelara Grada Gračanica.

VI

Zahtjevi se, zajedno sa dokazima, dostavljaju putem protokola Grada Gračanica, Komisiji koju imenuje Gradonačelnik, u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za novčanu podršku u poljoprivredi u 2021. godini “, najkasnije do 26.11.2021. godine.

VII

Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči i na web stanici Grada Gračanice

VIII

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

IX

Odluku o dodjeli novčanih podrški donosi Gradonačelnik na prijedlog Komisije, a Spisak korisnika bit će objavljen na oglasnoj ploči najkasnije do 15.12.2021.godine.

X

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na info–pultu Grada Gračanica (šalter sala) ili web stanici Grada Gračanice.

 

Slični postovi

Back to top button