ČaršijaNekategorisano

Javni poziv za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve poljoprivrednih proizvođača sa područja Grada Gračanica za 2020. godinu kroz sufinansiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava  za poticanje proljetne sjetve poljoprivrednih proizvođača sa područja Grada Gračanica za 2020. godinu kroz sufinansiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava.

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na podnošenje prijava  po ovom Javnom pozivu imaju korisnici (obrtnici, pravna ili fizička lica) koja ispunjavaju slijedeće opće uslove:

– da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata koji vodi nadležna Služba Grada Gračanica,

-da su izvršili proljetnu sjetvu u 2020. godini na području Tuzlanskog kantona

II PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi za proljetnu sjetvu po ovom pozivu će biti:

Troškovi nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju silažnog i merkantilnog kukuruza i povrća (paradajz, paprika, patlidžan, mrkva, cvekla, luk bijeli, luk crveni, krompir, zelena salata i sl.) nastali u 2020. godini.

Visina podrške za program poticanja proljetne sjetve iznosi najviše do 1.000,00 KM po krajnjem korisniku ovisno o visini raspoloživih sredstava i broju prijavljenih korisnika.

Ukoliko se prijavi više prihvatljivih troškova od visine raspoloživih sredstava, visina pojedinačne podrške po korisniku će se proporcionalno smanjivati.

Način utroška sredstava kao i zasijane površine će biti predmetom provjere komisije koju će posebnim rješenjem imenovati Gradonačelnik.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zainteresirani poljoprivredni proizvođači treba da dostave:

  1. Prijavu,

2.Izvod iz RPG/RK sa osnovnim podacima o nosiocu gazdinstva

3.Dokaz o izmirenim poreskim obavezama izdatim od porezne uprave i Uprave za indirektno oporezivanje

4.Dokaz o izmirenim obavezama po osnovu ugovora o zakupu državnog zemljišta ,

  1. Original fiskalne račune (ili ovjerene kopiije) ili ovjerene kopije faktura sa dokazom o izvršenom plaćanju (sjeme, mineralno đubrivo i zaštitna sredstava).

IV PROCEDURA ODABIRA POTENCIJALNIH KORISNIKA SREDSTAVA

Gradonačelnik imenuje stručnu Komisiju za odabir kandidata za dodjelu sredstava. Zadatak Komisije je: pregled prispjelih prijava, evidentiranje korisnika koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, uviđaj na licu mjesta, obračun iznosa poticaja i sačinjavanje liste korisnika koji ispunjavaju uslove na koju saglasnost daje Gradonačelnik. Lista korisnika se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Gračanica i službenoj web stranici Grada Gračanica. Na objavljenu listu se može izjaviti žalba Gradonačelniku u roku od osam dana od dana objavljivanja iste. O načinu i vremenu isplate posticaja za proljetnu sjetvu korisnici će biti naknadno obaviješteni. Ovaj Javni poziv bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Gračanica, službenoj web stranici Grada Gračanica i putem Radio Gračanica. Javni poziv teče od 13.07.2020.godine i ostaje otvoren do 24.07.2020. godine do 15:30 sati.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na info pultu u šalter sali ili na web stranici Grada Gračanica  wwwgracanica.gov.ba

Prijavu na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na pisarnicu Grada Gračanica ili poslati preporučenom poštom na adresu:

GRAD GRAČANICA

Mula Mustafe Bašeskije broj 1

75320 Gračanica

sa obaveznom naznakom:

“Ne otvarati – po Javnom pozivu za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve poljoprivrednih proizvođača sa području Grada Gračanica za 2020. godinu kroz sufinansiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava “.

Slični postovi

Back to top button