VijestiVijesti

Javni pozivi za projekte koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta grada Gračanica

Objavljen je Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama i fondacijama za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta grada Gračanica za 2023. godinu

 Grad Gračanica poziva sve organizacije civilnog društva (OCD), nevladine organizacije (NVO) sa područja Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima grada Gračanica iz sljedećih prioritetnih oblasti:

Za prijedloge projekata udruženja građana: zaštita okoliša. žensko poduzetništva, kultura i umjetnost i ranjive grupe.

Za prijedloge projekata omladinskih udruženja: Zaštita okoliša, edukacija mladih, kultura i umjetnost, društveni život i poduzetništvo mladih

 Iznos za odobrene projekte udruženja građana, nevladinih organizacija je 40.000,00KM za odobrene projekte omladinskih udruženja 24.000,00KM a maksimalan iznos po projektu je 4.000,00. Gradska uprava zadržava pravo da ne dodjeli sva raspoloživa sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterije. Izabrani projekti  moraju  da se provedu do kraja 2023.god. Dužina trajanja svakog projekta treba biti minimalno 5 dana, a maksimalno 5 mjeseci.

Jedan aplikant može aplicirati sa više projekata, od kojih samo jedan može dobiti odobrenje za finansiranje/sufinansiranje. Odabir projekata vršit će Komisija koju imenuje Gradonačelnik.

EON

 Učešće u ovom Javnom pozivu je otvoreno , na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane  organizacije civilnog društva (OCD) i nevladine organizacije (NVO) u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Prijedlozi projekata svih udruženja građana i fondacija koja nisu dostavila finansijski izvještaj o realizaciji projekata u prethodnim godinama, a za koje im je Grad Gračanica  dodijelio sredstva, neće se razmatrati. Dokumentacija za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 15.03.2023.god. na službenoj web stranici Grada Gračanica www.gracanica.gov.ba ili lično preuzimanjem u Šalter sali Grada Gračanica (info pult).

Pitanja u vezi sa Javnim pozivom mogu se postaviti putem e-mail adrese javnipoziv@gracanica.gov.ba sa naznakom za Javni poziv. Javni poziv je otvoren 21 dan, a rok za predaju aplikacija je 04.04.2023.god do 15:00 sati.

Više o ovom Javnom pozivu možete pronaći na stanici Grad Gračanica

Objavljen je i Javni poziv  za odabir projekata iz oblasti sporta  koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Grada Grčanica za 2023. godinu

Grad Gračanica poziva sve organizacije civilnog društva (OCD), nevladine organizacije (NVO) – sportske klubove da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima grada Gračanica iz sljedećih prioritetnih oblasti:

stvaranje preduslova za takmičenje sportskih klubova  u 2023. godini;
afirmacija i razvoj masovnog sporta (trenažni proces, škole sporta);
organizacija tradicionalnih sportskih manifestacija;
sportske aktivnosti i takmičenja osoba  sa invaliditetom.

 Minimalan iznos sredstava za dodjelu po odobrenom projektu je 1.000,00 KM. Maksimalan iznos sredstava za dodjelu po odobrenom projektu je 200.000,00 KM

Gradska uprava zadržava pravo da ne dodjeli sva raspoloživa sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterije. Izabrani projekti moraju da se provedu do kraja 2023.god. Dužina trajanja svakog projekta treba biti minimalno 5 dana, a maksimalno 10 mjeseci.

Jedan aplikant može aplicirati sa više projekata, od kojih samo jedan može dobiti odobrenje za finansiranje/sufinansiranje. Odabir projekata vršit će Komisija koju imenuje Gradonačelnik.

Učešće u ovom Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane sportske klubove u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Prijedlozi projekata svih sportskih klubova koja nisu dostavila finansijski izvještaj o realizaciji projekata u prethodnim godinama, a za koje im je Grad Gračanica dodijelio sredstva, neće se razmatrati.

Javni poziv je otvoren 21 dan, a rok za predaju aplikacija je 04.04.2023. god. do 15:00 sati.

O ovom pozivu možete pronaći više na Grad Gračanica

Slični postovi

Back to top button