Događaji

Saopćenjem za javnost oglasili se iz gračaničke bolnice

U cilju blagovremenog informisanja naše javnosti a po pitanju rada  JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica, želimo naše sugrađane upoznati sa trenutnim stanjem u odnosu na stanje od prije 11 mjeseci.

Želimo transparentno dati na uvid sve što je urađeno proteklih mjeseci i sa velikim zadovoljstvom informisati građanstvo da polako ali sigurno JZU Opća bolnica „ Dr. Mustafa Beganović“ zauzima visoko mjesto na osnovu pružanja zdravstvene zaštite.

 

U novembru prošle godine imenovan je privremeni Upravni odbor  JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica koji je na drugoj sjednici 14.11.2019. godine  imenovao Dr. Šemsudina  Okanovića za v.d. Direktora Opće bolnice.

 

Nakon  imenovanja  v.d direktora Dr. Šemsudina Okanovića  urađen je finansijski presjek  stanja  u Općoj bolnici Gračanica. Na osnovu podataka od strane ekonomsko – finansijske službe sa 15.11.2019. godine, dugovanje prema dobavljačima iznosilo je  633.350,00 KM, a zadužanja po kreditnim osnovama 490.627,00 KM što skupa iznosi 1.121.978,00 KM.

Veoma brzo uslijedili su sastanci sa Ministricom zdravstva TK-a.Potom su uslijedili sastanci sa Premijerom Tuzlanskog kantona i direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i tom prilikom prezentovano je stanje u Općoj bolnici Gračanica.

U saradnji sa Stalnim Upravnim odborom imenovanim 06.08.2020. godine menadžment Opće bolnice pristupio je  radikalnim mjerama štednje uz nastojanje da ne uskratimo bilo kakvu medicinsku skrb pacijentima, uspjeli smo da zaustavimo trend negativnog poslovanja,  pristupili smo mjerama štednje, a što je uključivalo obustavu isplate stimulacija i dodatnih primanja, službeno vozilo ustanove koristi se samo za potrebe prevoza pacijenata, mobilni telefoni su reducirani  te je ukinut i top tim. Prostim riječima primjer uštede samo goriva na mjesečnom nivou iznosi oko 2.000 KM.

U daljim aktivnostima održan je sastanak  sa direktorima  Domova zdravlja koji gravitiraju Općoj bolnici u Gračanici ( Dom zdravlja Gračanica, Doboj Istok, Srebrenik , Gradačac i Lukavac), što je rezultiralo da se dio konsultativno – specijalističkih usluga obavlja u našoj ustanovi i sa kojima je potpisan ugovor o pružanju usluga (specijalističko- konsulativne usluge iz oblasti neurologije, ginekologije i radiološke dijagnostike  Doma zdravlja Gračanica pružaju  se u Općoj bolnici Gračanica, također usluge iz oblasti neurologije i ginekologije za potrebe Doma zdravlja Doboj Istok obavljaju se u našoj ustanovi.)

Pored navedenog važno je istaknuti da smo u proteklom periodu proširili paletu usluga iz oblasti mikrobiološke dijagnostike, te sklopili više ugovora za obavljanje sanitarnih pregleda sa privatnim preduzećima. Rezultat pomenutih aktivnosti jeste povećanje finansijskih sredstava za Opću bolnicu u Gračanici za 2020.godinu u iznosu od oko 100.000 KM.

Ističemo da smo za vrijeme pandemije u našoj ustanovi  sa našim specijalizantima i postojećim ljekarskim kadrom  uspjeli izvršti preraspodjelu radnog vremena na pojedinim odjeljenjima, odnosno jedno vrijeme obavljao se je rad u turnusima, nisu obavljani poslovi dežurstva i pripravnosti te smo na osnovu toga za dva mjeseca  (april, maj) uštedjeli cca 30.000 KM.

Zahvaljujući velikom angažmanu rukovodstva Opće bolnice, većim dijelom putem donacija, a nešto i iz vlastitih izvora u ovoj 2020. godini nabavljeno je dosta nove nephodne opreme za rad Opće bolnice.

Zahvaljujući donatorima naša ustanova je bogatija za 11 novih Hemodijalizih aparata, 1 respirator,vertikalni Autoklav, Električni ventilator, Aparat Ichroma II reader  za testiranje pacijenata na korona virus, ručnu termalnu kameru i dezinfekcioni tunel za prevenciju širenja corona virusa.

Iz vlastitih sredstava za potrebe porodilišta nabavljen je jedan CTG aparat.

Ukupna nabavna vrijednost opreme sa PDV-om – cca 271.000,00 KM

Pored nabrojane nabavljene nove opreme, takođe nešto putem donacija, a nešto iz vlastitih izvora opremljena je čekaonica sa mokrim čvorom na kabinetu za CT i RTG dijagnostiku, opremljena je  nova pedijatrijske ambulanta sa čekaonicom, dok je u okviru mikrobiološkog laboratorija opremljen novi prostor za dekontaminaciju i sterilizaciju sa novim  parnim autoklavom i pripremu mikrobioloških podloga. Sa nabavkom nove opreme (posebno HD – aparata i aparata za testiranje pacijenata na koronavirus COVID- 19)  i proširenjem kapaciteta otvaraju se mogućnosti za povećanje broja pacijenata, broja pruženih zdravastvenih usluga, kao i povećanje finansijskih prihoda.

Važno je istaknuti da je u toku realizacija tri programa nabavke potrebne medicinske opreme: nabavka opreme za odjel porodilišta, nabavku centralnog sterilizatora – autoklava za potrebe Opće bolnice – Gračanica (od odobrenih finansijskih sredstava od strane Vlade Tuzlanskog kantona u iznosu od 100.000 KM), kao i nabavka dodatnog sanitetskog vozila za potrebe Opće bolnice), u saradnji sa Udruženjem „Humanitarna organizacija međunarodni forum solidarnosti Emmaus“ iz Doboj Istoka.

U ovom periodu JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica uspjela je u vanrednim i znatno otežanim uslovima rada usljed pandemije coronavirusa COVID-19 pridržavati se i ispunjavati sve naredbe Kriznog štaba FBiH, Kriznog štaba TK-a i Ministarstva zdravstva TK-a o zaštiti, načinu ponašanja i poslovanja (pružanja usluga) u ovom periodu, kao i otežanim finansijskim uslovima ispuniti sve zahtjeve i potrebe pacijenata iz domena sekundarne zdravstvene zaštite ne ugrozivši zdravlje kako pacijenata, tako i uposlenika Opće bolnice. U ovom periodu Opća bolnica uprkos svim poteškoćama uspjela je ostvariti pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 90.384,00 KM, nivo i kvalitet usluga nije umanjen, izvršavaju se obaveze prema dobavljačima i uposlenicima, a u pogledu pružanja usluga pacijentima iz domena sekundarne zdravstvene zaštite sve je bilo u skladu sa propisanim odredbama od strane nadležnih organa kako se ne bi ugrozilo zdravlje pacijenata i medicinskog osoblja ili doveo u opasnost nečiji život.Takođe i u narednom periodu rukovodstvo Opće bolnice na čelu sa direktorom Opće bolnice kao i svi zaposlenici uložit će maksimalne napore na daljem smanjenju svih troškova u Općoj bolnici (ali koji neće utjecati na kvalitet i nivo usluga), a istovremeno raditi na povećanju prihoda, povećanju broja pacijenata, povećanju broja pruženih zdravstvenih usluga kako bi se u narednom periodu ostvario još bolji rezultat poslovanja i stekli svi uslovi za stabilnije poslovanje i napredak Opće bolnice u svakom pogledu.Takođe za ovaj vremenski period vrijedno je napomenuti da su ukupne obaveze uprkos svim poteškoćama u radu smanjene za cca 95.000 KM (obaveze prema dobavljačima smanjene su za cca 60.000 KM i trenutno iznose 573.660 KM, dok su preostale kreditne obaveze manje za cca 35.000 KM i one trenutno iznose cca 456.000 KM).

Aktivnosti koje Opća bolnica takođe planira sprovesti u narednom periodu u tekućoj 2020. godini, a koje treba da omoguće stabilnije poslovanje su:

 • Unaprijediti pristup i dostupnost sekundarne zdravstvene zaštite pripadajućeg nam gravitacionog područja, upoznavanje sa listom zdravstvenih usluga koje pružaju službe i odjeli naše zdravstvene ustanove posredstvom nadležnog Ministarstva zdravstva TK-a,
 • Povećati broj pacijenata sa područja Općine Gračanica, i ostalih Općina našeg gravitacionog područja,
 • Pokušati iznaći sredstva za nabavku novog aparata za reverznu osmozu (koji bi imao mogućnost opsluživanja cca dvadeset (20) hemodijaliznih aparata), čija je cijena cca 100.000,00 KM – 120.000,00 KM pošto je postojeći aparat već prilično dotrajao i radi sa maksimalnim kapacitetom. Time bi se otvorila mogućnost za proširenje broja hemodijaliznih pacijenata. Samim tim povećat će se broj urađenih dijaliza, broj pruženih zdravstvenih usluga, a doći će i do povećanja finansijskih prihoda od strane dijalize,
 • Takođe pokušati nabaviti dio neophodne opreme za nesmetan rad (endoskop sa gastroskopom, kolonoskopom, rektoskopom i pratećim monitorom, EEG-aparat, automatski koagulacijski analizator, ergometrija sa pokretnom trakom),
 • Nastaviti sa svim vidovima edukacija zaposlenih (specijalizacije, prisustvo raznim kongresima, seminarima, školama i dr.),
 • Konstantno raditi na poboljšanju kvalitete usluga kao najvažnijem segmentu priprema za novi način finansiranja prema DRG sistemu,
 • Ostvariti stabilno poslovanje kroz redovne isplate plaća i naknada zaposlenim, poboljšati likvidnost i ostvariti dodatne prihode kako bi se na kraju 2020. godine ostvario pozitivan rezultat poslovanja, a takođe nastaviti sa dobrim poslovnim rezultatima i u narednim godinama,
 • Ostvariti dobru i uspješnu saradnju sa Vladom i Ministarstvom zdravstva TK-a, ZZO TK-a, ZZOiR FBiH, gravitirajućim nam Općinama i njihovim Domovima zdravlja, privrednicima iz našeg okruženja, konstantno je unaprjeđivati i kroz različite programe pokušati ostvariti svoje zacrtane i planirane ciljeve,
 • Preduzeti sve neophodne mjere štednje i kontrole troškova na koje se može uticati,
 • Preispitati sve mogućnosti za ostvarivanje dodatnih prihoda i izmirivati sve obaveze u roku,
 • Pridržavati se i ispunjavati sve naredbe Kriznog štaba FBiH, Kriznog štaba TK-a i Ministarstva zdravstva TK-a o zaštiti, načinu ponašanja i poslovanja (pružanja usluga) u ovom periodu usljed pandemije corona virusa COVID – 19.

 

 

 

 

 

S poštovanjem,

– Menadžment Opće bolnice Dr. Mustafa Beganović Gračanica

-Upravni odbor JZU Opća bolnica „ Dr. Mustafa Beganović“    Gračanica

Slični postovi

Back to top button